ทางลัดสู่อัจฉริยะ

 

 

ครูมนตรีต้องขออภัยหากการสอนไม่ตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร เพียงแต่ต้องการหาวิธีดับทุกข์

ให้นักเรียนและผู้สนใจด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า