ว่าด้วยการขาดสติ

          

        พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสพระคาถานี้ว่า
“ความประมาท    เป็นทางแห่งมัจจุ     (ความตาย),
ผู้ไม่ประมาทแล้ว      ชื่อว่าย่อมไม่ตาย,   ผู้ใดประมาทแล้ว
ผู้นั้น     ย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว,        บัณฑิตรู้ความนั่น
โดยความต่างกันแล้ว   พึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  -
บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาท”
(จาก ... พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท)

            

 

 

 

 

ครูมนตรีต้องขออภัยหากการสอนไม่ตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร เพียงแต่ต้องการหาวิธีดับทุกข์

ให้นักเรียนและผู้สนใจด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า