สารบัญ

๑,๑๙๙ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


หมวดที่ ๕

กฎหมายการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่

รหัส

ชื่อกฎหมายระเบียบ

จำนวนหน้า

G01  งานสารบรรณ

G010601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. ๒๕๒๖

๑๑๔

G010602

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒).. ๒๕๔๘

G010603

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.๒๕๓๖

G02  รับส่งงานในหน้าที่ราชการ

G020601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔

๑๕

G03  สวัสดิการภายในส่วนราชการ

G030601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๑๗

G04  รถราชการ

G040601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๗

G040602

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐

G040603

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

G040604

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘

๑๐

G040605

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๑

G040606

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๒

G040907

การประกันภัยรถราชการ

G05  อนุมัติให้เดินทางไปราชการ

๑๓

G050601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔

๑๑

๑๔

G050602

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

G06  ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ

๑๕

G060601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

๑๖

G060602

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔

๑๗

G060603

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

๑๘

G060604

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘

๑๙

G060605

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙

๒๐

G060606

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓

G07  บริหารข้อมูลสารสนเทศ

๒๑

G070601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๙

G08   การศึกษาภาคบังคับ

๒๒

G080101

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๓

G080302

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

๒๔

G080503

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่

๒๕

G080504

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๖

G080505

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการยื่นคำขอ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

G09  การขยายชั้นเรียน

๒๗

G090601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓

G10  การรับนักเรียน

๒๘

G100601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

G11  เครื่องแบบนักเรียน

๒๙

G110101

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.. ๒๕๕๑

๓๐

G110602

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑

G12  การแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน

๓๑

G120601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

G13  การลงโทษนักเรียน

๓๒

G130601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔

G14  ความประพฤติของนักเรียน

๓๓

G140501

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖

๒๙

๓๔

G140302

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

๓๕

G140503

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓๖

G140504

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓๗

G140505

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.. ๒๕๔๘

๓๘

G140606

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

๓๙

G140607

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

๔๐

G140908

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๗๑

G15  การจัดกิจกรรมสหกรณ์

๔๑

G150601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

G17  การแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมนักเรียน

๔๒

G160301

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘

G18  การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

๔๓

G170601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

G19  ลูกเสือ

๔๔

G180101

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.. ๒๕๕๑

๒๔

๔๕

G180302

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

๙๐

๔๖

G180303

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔๗

G180304

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔๘

G180305

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔๙

G180606

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

.. ๒๕๕๑

๕๐

G180607

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.. ๒๕๕๒

๒๑

๕๑

G180608

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.. ๒๕๕๓

๕๒

G180609

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.. ๒๕๕๒

๕๓

G180610

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.. ๒๕๕๒

๕๔

G180611

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.. ๒๕๕๔

๕๕

G180612

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.. ๒๕๕๔

๕๖

G180613

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ

.. ๒๕๕๓

๕๗

G180614

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.. ๒๕๕๓

G19  รางวัลพระราชทาน

๕๘

G190601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา พ..  ๒๕๔๘

๕๙

G190902

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

๖๐

๖๐

G190903

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๖๘

๖๑

G190904

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๓๙

G20  การปฏิบัติในการสอบ

๖๒

G200601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

๖๓

G200602

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

G21  จัดตั้ง รวม เลิก สถานศึกษา

๖๔

G210601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. ๒๕๕๐

G22  การตั้งชื่อสถานศึกษา/อาคาร

   ๖๕

G220601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

   ๖๖

G220602

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

G23  ปีการศึกษา การเปิดและปิด กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

๖๗

G230601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

๖๘

G230602

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

G24  การชักธงชาติ

๖๙

G240601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

๗๐

G240602

แก้คำผิด ระเบียบการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ

๗๑

G240103

พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒

๒๘

๗๒

G240604

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙

๒๑

๗๓

G240605

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

๗๔

G240606

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗

G25  การขอบคุณหรืออนุโมทนา

   ๗๕

G250601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.๒๕๔๗

 ๒

G26  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   ๗๖

G260101

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑

๑๖

๗๗

G260502

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   ๗๘

G260603

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๑๕

๗๙

G260604

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗

๘๐

G260605

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ.๒๕๔๒

   ๘๑

G260606

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

G27  สมุดหมายเหตุรายวัน

๘๒

G270601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.๒๕๔๙

G28  การตรวจราชการ

๘๓

G280601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.. ๒๕๔๘

๘๔

G280602

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.. ๒๕๔๗

๑๑

๘๕

G280603

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ฉบับที่ ๒).. ๒๕๔๘

๘๖

G280604

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ฉบับที่ ๓).. ๒๕๕๒

๘๗

G280605

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.. ๒๕๔๘

๘๘

G280606

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๐

๘๙

G280607

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓).. ๒๕๕๒

G29  คณะกรรมการในเขตพื้นที่และสถานศึกษา

๙๐

G290301

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๑

G290302

กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.. ๒๕๔๘

๙๒

G290303

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๑๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๙๓

G290304

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๔

G290305

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน    ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน            อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

๑๓

๙๕

G290306

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖ เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน    ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน            อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔

๙๖

G290307

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔

๙๗

G290608

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.. ๒๕๕๒

๙๘

G290609

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.. ๒๕๕๒

๙๙

G290610

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๐๐

G290611

ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.. ๒๕๕๓

๑๐๑

G290912

แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๑๙

G30  การแบ่งส่วนราชการ

๑๐๒

G300301

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐๓

G300502

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๐๔

G300503

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๐๕

G300504

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๐๖

G300505

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

G31  การกระจายอำนาจ

๑๐๗

G310301

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐

๑๐๘

G310502

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒

๑๐๙

G310603

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๑๑๐

G310304

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๗

G32  การรับฟังความคิดเห็นของประชากร

๑๑๑

G320601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

G33  ยุวกาชาด

๑๑๒

G330601

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐

G34  การเรี่ยไร

๑๑๓

G340601

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

๑๑

๑๑๔

G340602

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

๑๑๕

G340503

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ ๑๙ (๔) และ(๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

G35  ยกเลิกระเบียบบางฉบับ

๑๑๖

G350601

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๙

กลับสู่เมนูหลัก
...