...

... หมวดที่ ๑ กฎหมายกลางการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
... หมวดที่ ๒ กฎหมายการบริหารงานวิชาการ
... หมวดที่ ๓ กฎหมายการบริหารงานงบประมาณ
... หมวดที่ ๔ กฎหมายการบริหารงานบุคคล
... หมวดที่ ๕ กฎหมายการบริหารงานทั่วไป
... หมวดที่ ๖ กฎหมายการจัดการศึกษาของบุคคลและองค์กรอื่น
=============== คำแนะนำการใช้งาน ===============

...