อ่านคำแนะนำบทเรียนก่อนนะครับ แล้วให้เรียนไปตามลำดับขั้นจนครบทั้ง 6 หน่วย

 

 

  

         คู่มือการใช้       

  

คู้มือการจัดทำชิ้นงาน

                                                                          หมายเหตุ ปรับปรุ่งเมนู ให้เลือกบทเรียนต่างๆได้ง่ายขึ้น

กลองชุดจำลอง

เปียโนจำลอง