ยินดีตอนรับ

บทเรียนคณิตศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน

โดย ครูสุมีนา ทับเนียม

หน่วยที่ 1 เรื่องเซต

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น

หน่วยที่ 4 ความน่าจะเป็น

ข้อสอบโอเน็ต

 

 

 

App for android โหลดแล้วติดตั้งในโทรศัพท์

 

ครูสุมีนา ทับเนียม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม