Placeholder image

 

Card image cap
ดนตรีสากล

ดนตรีสากลเป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่ชาวตะวันตกได้นำมาเผยแพร่จน เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจึงทำให้ชนหลายชาติหลายภาษาสามารถเล่นดนตรี สากลได้เครื่องดนตรีสากลที่ใช้กันในชนชาติต่างๆส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ชนิดเดียวกันมีการบันทึกทำนองเพลงโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกัน ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกทำนองเพลงเรียกว่า โน้ตสากล

เรียนกับครูตฤณ คงอยู่สุข
Card image cap
ทัศนะศิลป์

คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ความประณีตความละเอียดมีระเบียบ น่าทึ่ง มโหฬาร ประหลาด แปลกหูแปลกตา และเป็นสิ่งที่มีคุณงามความดีหรือดีเลิศทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจไปอีก นาน สิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่าคุณค่าทางความงาม ความงามที่มีอยู่ในงานทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานกันของส่วนประกอบต่างๆ ของความงามเช่น จุด เส้น รูปร่าง รูป ทรง สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน และการจัดภาพ เป็นต้น

เรียนกับรูสุเนตร จันทร์สง่าง
Card image cap
นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ ความสำคัญของนาฏศิลป์มีดังนี้ 1. นาฏศิลป์ แสดงความเป็นอารยประเทศ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองดีก็ด้วยประชาชนมีความเข้าใจศิลปะ เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่าเป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์ ให้ไปในทางที่ดีเป็นแนวทางนำให้คิด และให้กำลังใจในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองสืบไป 2. นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวมศิลปะ ประกอบด้วยศิลปะประเภทต่างๆ มาเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน เช่น ศิลปะการเขียน การก่อสร้าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย และวรรณคดี ศิลปะแต่ละประเภทได้จัดทำกันด้วยความประณีตสุขุมทั้งนี้ก็เนื่องด้วยศิลปะเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต้องมีศิลปะของตนไว้เป็นประจำ นับแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ รวมความว่านาฏศิลป์มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น สร้างความเป็นแก่นสารให้แก่บ้านเมืองด้วยกันทั้ง

เรียนกับครูดาวรุ่ง เย็นใส

 
Card image cap
ดนตรีไทย
ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา ทำนองอารมณ์ของเพลงดำเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง ดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้าเป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบขึ้นนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ คุณค่าของดนตรีไทยพิจารณาได้จากบทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น มีท่วงทำนองตามโครงสร้างของระบบเสียง มีเนื้อร้องที่แต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย มีนักดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงโดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีซึ่งมีลักษณะหลากหลาย มีวิธีการขับร้องที่กลมกลืนกันและมีเครื่องดนตรีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ สวยงามได้สัดส่วน
เรียนกับครูปณธิ คุ้มทรัพย์
Card image cap
ทัศนะศิลป์

กระจกใช่ส่องดูหน้างานศิลปะส่องดูจิต

เรียนกับครูศศิมา พาภรณ์ไพศาล
Card image cap
ดนตรีศึกษา

ดนตรีเป็นเรื่องของความสุข

เรียนกับครูมนตรี ยะโสธร

การสอนออนไลน์
Art online
การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียนแต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกเป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยสื่อมันติมีเดียการจัดเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ตรงตามหลักสูตรเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนนอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระศิลปะ ทยอยอัพโหลดสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ไว้
จุดเด่นของ
จุดเด่นเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับข้อมูลภาพและเสียง ให้แสดงผลบนจอโทรศัพท์มือถือได้
แนวทางการใช้งาน
ผู้เรียน ใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนบทเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอน ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน โดยครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้มาล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือครูอาจใช้สำหรับทบทวนบทเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม